Nettenverkoop is de webshop van Van den Eijnde Nettenverkoop B.V.

Garantie

Garantie Nettenverkoop, uit onze Algemene Voorwaarden

Artikel 19. Klachten en garantie

19.1.

Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Van den Eijnde Nettenverkoop gemeld te worden. De klant zijnde een bedrijf dient klachten m.b.t. zichtbare gebreken in ieder geval binnen 8 dagen na de levering aan Van den Eijnde Nettenverkoop te melden.

19.2.

Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Van den Eijnde Nettenverkoop meldt, dan is Van den Eijnde Nettenverkoop niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

19.3.

Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
Van den Eijnde Nettenverkoop B.V.
Nieuwendijk 90
5712 EN Someren
Tel: + 31 493 493491
Fax: + 31 493 490067
E-mail: klantenservice@vdenettenverkoop.nl

19.4.

Klachten worden door Van den Eijnde Nettenverkoop binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

19.5.

Indien een klacht gegrond is, heeft Van den Eijnde Nettenverkoop het recht naar haar keuze de betreffende producten te herstellen of te vervangen, dan wel het voor deze producten verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen, zulks nadat de klant de producten onverwijld aan Van den Eijnde Nettenverkoop heeft teruggegeven.

19.6.

Indien op een geleverd product een garantie wordt verleend, dan vangt de garantieperiode aan op het moment van aflevering van het product.

19.7.

De factuur is het garantiebewijs.

19.8.

De eventueel verleende garantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien:

a.

de klant gebreken aan het product niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan Van den Eijnde Nettenverkoop meldt;

b.

door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde product zijn uitgevoerd;

c.

gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of vernieling;

d.

gebreken het gevolg zijn van brand, natuurrampen, waterschade, reinigingsmiddelen, rook en vuilophoping;

e.

er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.

19.9.

De klant kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Van den Eijnde Nettenverkoop heeft voldaan.

19.10.

De klant dient Van den Eijnde Nettenverkoop of de door Van den Eijnde Nettenverkoop ingeschakelde derde de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.

3w Media